Ottoman / 4X
  • Ottoman / 4X

    Fabric blue: Razzle Dazzle, orange: Galaxy, yellow: Tonus


    Frame black wooden plint


    Seat height 43cm

    95,00 €Preis